刑仁讲让的意思解释及典故(故事)

关键字:
成语接龙

刑仁讲让的意思刑仁讲让的故事详细解释及典故刑仁讲让成语接龙、组词、近义词、反义词

刑仁讲让
拼音: xíng rén jiǎng ràng
频率: 生僻
年代: 古代
词性: 中性词
结构: 联合式
解释: 刑:通“型",式样,以为准则。以仁爱为准则,讲求礼让。

语法: 作宾语、定语;用于书面语。
典故出处: 西汉·戴圣《礼记·礼运》:“著有过,刑仁讲让,示民有常。"
成语示例:
英文翻译: 

刑仁讲让的意思解释及典故

刑仁讲让的意思是什么,出处是哪里?

刑仁讲让 以仁爱为典型,讲求礼让。

刑就是 行 的意思 实行,施行

以著其义以考其信?

“以著其义,以考其信”的意思是按照礼来明确大义,考察诚信。

出自《礼记》:“此六君子者,未有不谨于礼者也,以著其义,以考其信,著有过,刑仁讲让,示民有常。”

译文:这六位君子没有一个不是谨慎地按照礼来办事的,他们按照礼来明确大义,考察诚信,指明过错,效法仁爱,讲求辞让,向人民展示做人的常道。

按照礼的要求来明确大义考察诚信

以著其义,以考试其信,著有过,刑仁讲让,示民有常。是什么意思?

考:成全用(礼)来表彰他们(民)做对了事,用(礼)来成全他们(民)讲信用的事。

用(礼)来揭露(他们)有过错的事,把合于仁的行为定为法则,提倡谦让,用(礼)来指示人民要有常规。

参考资料: 王力《古代汉语》

大同篇原文?

大道之行也,天下为公,选贤与能②,讲信修睦③。故人不独亲④其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者⑤皆有所养,男有分①,女有归②。货恶其弃于地也,不必藏于己③;力恶其不出于身也,不必为己④。是故谋闭而不兴⑤,盗窃乱贼而不作⑥,故外户⑦而不闭⑧,是谓大同⑨。

礼记大同原文及翻译

【原文】

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于已;力恶其不出于身也,不必为已。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼,域郭沟池以为固,礼义以为纪,以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为已。故谋用是作,而兵由此起。禹、汤、文、武、成王、周公由此其选也。此六君子者,未有不谨于礼者也。以著其义,以考其信,著有过,刑仁讲让,示民有常,如有不由此者,在埶者去,众以为殃。是谓小康。"

言偃复问曰:"如此乎礼之急也?"孔子曰:"夫礼,先王以承天之道,以治人之情,故失之者死,得之者生。诗曰:'相鼠有体,人而无礼。人而无礼,胡不遄死?'是故夫礼,必本于天,肴于地,列于鬼神,达于丧祭射御、冠昏朝聘。故圣人以礼示之,故天下国家可得而正也。"

【注释】

第一段

1.选自《礼记·礼运》。《礼记》,儒家经典之一,西汉戴圣对秦汉以前各种礼仪论著加以辑录、编纂而成,共49篇。礼运,《礼记》篇名,大约是战国末年或秦汉之际儒家学者托名孔子答问的著作。

2.大道:古代指政治上的最高理想。行:施行。

3.为:是,表判断。

4.〔选贤与(jǔ)能〕把品德高尚的人、能干的人选拔出来。与,通“举”,推举,选举。

5.〔讲信修睦(mù)〕讲求诚信,培养和睦(气氛)。修:培养。

6.〔亲〕意动用法,用如动词,以……为亲,抚养。下文“子其子”中的第一个“子”也是动词。

7.子:以。。。。。。。为子

8.〔矜(guān)、寡、孤、独、废疾者〕矜,老而无妻的人。矜,通“鳏”。寡,老而无夫的人。孤,幼而无父的人。独,老而无子的人。废疾,残疾人。

9.〔男有分(fèn)〕男子有职务。分,职分,指职业、职守。

10.〔女有归〕意思是女子有归宿。归,指女子出嫁。

今大道既隐天下为家全文分析?

原文:

今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。 大人世及以为礼,城郭沟池以为固。礼义以为纪,以正君臣,以 笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己,故谋用是作,而兵由此起。禹汤文武 成王周公,由此其选也。

此六君子者,未有不谨于礼者也。以著其义,以考其信,著有过,刑仁讲让,示民有常。如有不由此者,在埶者去,众以为殃。是谓小康。

白话释义:

如今政治上的最高理想已经消逝了,天下成了一家一姓的财产。人们各把自己的亲人当作亲人,把自己的儿女当作儿女,财物和劳力,都为私人拥有。诸侯天子们的权力变成了世袭的,并成为名正言顺的礼制,修建城郭沟池作为坚固的防守。

制定礼仪作为准则,用来确定君臣关系,使父子关系淳厚,使兄弟关系和睦,使夫妻关系和谐,使各种制度得以确立,划分田地和住宅,尊重有勇有智的人,为自己建功立业,所以阴谋诡计因此兴起,战争也由此产生了。

夏禹、商汤、周文王、周武王、周成王和周公旦,由此成为三代中的杰出人物。这六位君子,没有哪个不谨慎奉行礼制。

他们彰昌礼制的内涵,用它们来考察人们的信用,揭露过错,树立讲求礼让的典范,为百姓昭示礼法的仪轨。如果有越轨的反常行为.有权势者也要斥退,百姓也会把它看成祸害。这种社会就叫做小康。

此文出自西汉戴圣所著的《礼记》

如有不由此者在势者去由什么意思?

假如有不得已的人势必会离去的理由。

选自《礼记·礼运》。

原文

今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。大人世及以为礼,城郭沟池以为固。礼义以为纪,以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己。故谋用是作,而兵由此起。

禹、汤、文、武、成王、周公,由此其选也。此六君子者,未有不谨于礼者也。以著其义,以考其信,著有过,刑仁讲让,示民有常。如有不由此者,在埶者去,众以为殃。是谓小康。

译文

如今大道已经消逝了,天下成了一家一姓的财产。人们各把自己的亲人当作亲人,把自己的儿女当作儿女,财物和劳力;都为私人拥有。诸侯天子们的权力变成了世袭的,并成为名正言顺的礼制,修建城郭沟池作为坚固的防守。

制定礼仪作为纲纪,用来确定君臣关系,使父子关系淳厚,使兄弟关系和睦,使夫妻关系和谐,使各种制度得以确立,划分田地和住宅,尊重有勇有智的人;为自己建功立业。所以阴谋诡计因此兴起,战争也由此产生了。夏禹、商汤、周文王、周武王、周成王和周公旦,由此成为三代中的杰出人物。这六位君子,没有哪个不谨慎奉行礼制。

他们彰显礼制的内涵,用它们来考察人们的信用,揭露过错,树立讲求礼让的典范,为百姓昭示礼法的仪轨。如果有越轨的反常行为.有权势者也要斥退,百姓也会把它看成祸害。我们就把这种社会叫做小康。

这句话应该是这样的,如有不由此者,在执者去,众以为殃。这句话的意思就是如有越轨的反常行为,就算是有权势的人我们也要斥退,百姓也会把它看成祸害。这就叫这就叫小康社会,这个时代的人都是平等的,只要犯了错我们都应该去斥退,人人都是平等的。

如有不由此者在势者去由是指假如有不得已的人势必会离去的理由的意思。望通过,谢谢!

刑仁讲让其他应用

组词

刑组词仁组词讲组词让组词

笔顺笔画

刑笔顺笔画仁笔顺笔画讲笔顺笔画让笔顺笔画

近义词

刑近义词仁近义词讲近义词让近义词

反义词

刑反义词仁反义词讲反义词让反义词

刑仁讲让成语接龙

正接

让礼一寸,得礼一尺让三让再让逸竞劳让再让三让枣推梨

反接

讳兵畏刑僭赏滥刑决狱断刑明正典刑扑作教刑刑期无刑以刑去刑以刑止刑以刑致刑

参考资料:成语接龙查询刑仁讲让成语接龙

成语词典最新查询成语

爱礼存羊藏龙卧虎春葩丽藻出奇无穷断长补短饿虎擒羊刚褊自用功成事立高人一等根株牵连甘之若饴积基树本窥牖小儿毛遂自荐年久日深轻财重士气壮山河如饥似渴食辨劳薪伤财劳众水晶灯笼溯流求源芟夷大难天道宁论一度著蛇咬,怕见断井索迂怪不经一口吸尽西江水一盘散沙玉树芝兰言行不贰一心挂两头仗气直书

成语词典大全 网址链接:https://chengyu.122cha.com/xinrujianshi32297.html

展开全部内容